Betingelser og vilkår

Last ned nå

Siste oppdatering: Juni 20 09

1. Område

Disse vilkårene gjelder kjøp av programvare og digitalt innhold ("Produkter") solgt til hvilken som helst person eller enhet ("Du") gjennom dette nettstedet av Avangate B.V. or Avangate Inc. eller dets datterselskaper ("Avangate") HVIS DU LEGGER INN EN BESTILLING PÅ DETTE NETTSTEDET, SAMTYKKER DU I DISSE BETINGELSENE.

2. Tilbud, bestilling og godkjennelse

Alle priser og beskrivelser nevnt på dette nettstedet er ikke et tilbud og kan trekkes tilbake eller endres når som helst før Avangates godkjennelse av bestillingen din. Avangate kan ikke garantere at alle produktene (inkludert nedlastede lenker, lisensnøkler, koder eller backup-CD-er, heretter kalt produkt(er) er på lager, men gjør sitt beste for å garantere at produktene er tilgjengelige.

Avangate reserverer seg uten ansvar retten til å avslå bestillingen din hvis vi ikke er i stand til å behandle eller oppfylle den. I dette tilfelle vil Avangate refundere enhver tidligere betaling du har gjort for produktet. Enhver bestilling sendt inn av deg eller Avangate er et tilbud om å kjøpe produkter til disse betingelsene og avhenger av Avangates godkjennelse. Avangates godkjenning av bestillingen din trår i kraft og kontrakten avsluttes når Avangate leverer det du har bestilt. For at Avangate skal fullføre bestillingen din, må du erklære at all informasjon gitt av deg når du legger inn en bestilling, er oppdatert og i all vesentlighet riktig. Du er ansvarlig for å vedlikeholde og oppdatere kontoinformasjonen din hva gjelder nøyaktighet og fullstendighet og å holde informasjon og passord trygge mot uvedkommende.

3. Pris og betaling

Priser som skal betales for Produkter, er de som gjelder ved mottak av bestillingen hvis det ikke uttrykkelig har blitt samtykket i annet eller annet er nevnt. Priser vil bli oppgitt på nettstedet, men den endelige og riktige prisen i tilfelle avvik, er prisen som er oppgitt til deg når Avangate godtar bestillingen din.

Før godkjennelse av bestillingen reserverer Avangate seg retten til å trekke fra enhver rabatt og/eller endre priser, å ta i betraktning kostnadsøkninger inkludert (uten begrensning) kostnader for hvilke som helst materialer, levering, økningen av eller påføringen av enhver skatt, avgift eller enhver endring i valutakurser. Programmering eller datafeil på nettstedet vårt kan føre til unøyaktige priser. Når prisen er unøyaktig eller betydelig under markedspris, vil Avangate generelt respektere bestillingen, men reserverer seg retten til å korrigere prisen og tilby å selge deg produktet til korrekt markedspris.

Avangate vil varsle deg om enhver feil i pris før levering av produktet. Hvis du ønsker å fortsette med bestillingen, godtar du de nye betingelsene og prisene slik de er oppgitt av Avangate. Priser (hvis ikke annet er fastslått) er i valutaen oppgitt på nettstedet.

Stedene vi leverer til, er listet opp på nettstedet og, hvis ikke annet er oppgitt, er angitte priser de følgende, og du samtykker i å betale dem:

eksklusivt transportkostnader til leveringsstedet man har blitt enig om

eksklusivt mva. og enhver annen skatt eller avgift som må legges til prisen som skal betales (mva. vil bli opgitt på bestillingen);

Betalingen skal utføres før leveringen og på måter som er anvist på nettstedet eller med en annen metode som Avangate uttrykkelig har samtykket i. Avangate vil belaste kreditt- eller debetkort online, etter at bestillingen er lagt inn og kredittkortinformasjonen er gitt til Avangate. Avangate reserverer seg retten til å bekrefte kreditt- eller debetkortbetalinger før godkjennelse. I fall kunden ikke betaler, kan Avangate sende et krav til selgeren om programvaren du kjøpte, uten ytterligere informasjon til deg. Som resultat kan selgeren eller Avangate kreve at du leverer Produktene tilbake.

4. Levering

Leveringsdatoer angitt på nettstedet, i enhver bestillingsgodkjenning eller annet sted, er bare anslag. Avangate skal ikke være ansvarlig for noen forsinkelse, men gjøre sitt beste for å sikre punktlig levering. I tilfelle Avangate ikke kan levere produktene, vil betalingen din bli refundert etter skriftlig henvendelse fra deg.

Leveransen vil bli gjort til en gyldig adresse sendt inn av deg. Du må sjekke leveringsadreseen på Avangates godkjennelse og straks varsle Avangate om feil eller utelatelser. Avangate reserverer seg retten til å belaste deg med enhver ekstra kostnad som oppstår på grunn av at du endrer leveringsadressen etter at du har sendt inn en bestilling.

Hvis du nekter å motta eller ikke mottar produktene levert av Avangate, vil enhver risiko for tap eller skade ligge hos deg, og Avangate (uten noe ansvar) vil ha rett til full betaling for de leverte produktene og/eller foreta en levering med ethvert passende middel og/eller lagre produkter på din risiko, men du kan etter krav fra Avangate være ansvarlig for å betale alle produktkostnader og enhver tilleggskostnad som er resultat av en slik nektelse eller av å ikke motta leveransen.

Avangate vil i 30 dager etter avtalt leveringsdato har rett til å disponere produktene på en slik måte de vil. Hvis vi leverer produkter via nedlasting, utgjør hver nedlasting av et produkt en separat kontrakt, og hvis du lastet ned produktet, har du ikke rett til å tilbakekalle eller kansellere hele eller deler av kontrakten hvis noe er defekt. Risikoen for tap eller skade overføres til deg ved levering av produktene.

5. Betingelser for programvare

Programvareprodukter er, eller omfatter lisenden (EULA) utformet av produsenten/eieren av programvaren og distribuert sammen med produktene av Avangate. Slike programvareprodukter kan bare brukes i henhold til EULA og kan ikke kopieres, tilpasses, oversettes, gjøres tilgjengelig, distribueres, varieres, endres, demonteres, brytes ned, lagres, reverskonstrues eller kombineres med noen annen programvare, hvis ikke (i) dette er tilatt av EULA, eller (ii) uttrykkelig tillatt av gjeldende lov. Alle tekniske spørsmål angående produktet kan rettes som angitt i EULA.

6. Ansvar

Ikke under noen omstendigheter og noen juridisk teori, forvoldt skade, kontrakt eller på annen måte skal Avangate eller dets datterselskap som deltar i salg av produktene, være ansvarlig for noen indirekte, spesiell, tilfeldig eller indirekte skader.

Avangate eller dets datterselskaper skal være ansvarlig for skader forårsaket av brudd på en viktig kontraktsforpliktelse med forsett eller grov uaktsomhet, men begrenset til skadebeløpet og opp til maksimalt 50 000 euro. Denne ansvarsbegrensningen gjelder alle skadeerstatningskrav uansett deres natur og fortsetter å gjelde uansett opphevelse av kontrakten. Du skal holde Avangate skadesløse for ethvert ansvar, krav og kostnader påført av eller foretatt mot Avangate som et direkte eller indirekte resultat av produktsalg eller tjenesteyting etter dine spesifikke opplysninger som forårsaker en overtredelse eller påstått overtredelse av enhver eiendomsrett av enhver tredjepart.

7. Avslutning

Avangate kan oppheve eller stoppe leveransen i fall du blir slått konkurs (f.eks. akkordavtale med kreditorer, likvidasjon mot deg) eller om vi tror du ikke kan betale gjelden din. Avangate kan også i disse tilfellene oppheve bestillingen din ved skriftilig meddelelse sendt deg via e-post eller faks.

8. Rett til produktene

Retten til produktene vil gå fra produsenten/eieren til Avangate når Avangate godkjenner bestillingen din, og så til deg når fullstendig betaling av bestillingen (inkludert rente eller annen betaling for produktet) har blitt foretatt av deg og overført til Avangates bankkonto.

Når betalingen er gjort og pengene har kommet inn på Avangates bankkonto, skal du få de bestilte produktene i ditt eie. Hvis du er kunde, skal du ikke selge produktene videre. I tilfelle betalingen ikke blir gjort, reserverer Avangate seg retten til å kreve inn og videreselge ethvert slikt produkt, og du gir herved Avangate eller hans agenter ugjenkallelig rett til å gå inn på din eiendom, gitt at det har blitt levert et forhåndsvarsel.

9. Klager

Ved levering er du ansvarlig for å kontrollere produktene levert av Avangate og bekrefte at de er i god stand, at de stemmer overens med beskrivelsen av dem og at de er fullstendige hva angår åpenbare defekter og mankoleveringer. Hvis du ikke varsler Avangate om en slik mangel skriftlig innen 15 (femten) dager, opphører dine rettigheter som oppstår av defekte produkter eller mankolevering. Hvis leveringen utføres av produsent/autorisert handellsvirksomhet, skal du rette klagen din til dem eller til Avangate, som vil levere klagen din videre til dem, for å løse problemet, i henhold til relevante og gjeldende regler for klage, som kan være annerledes enn Avangates klageregler.

10. Tilbakekalling av en bestilling (bare for forbrukere)

SOM KUNDE VIL DU HA EN "JURIDISK PERIODE" PÅ 15 (FEMTEN) DAGER DER DU KAN TILBAKEKALLE BESTILLINGEN DIN AV HVILKEN SOM HELST GRUNN ELLER UTEN GRUNN, MED EN SKRIFTLIG MEDDELELSE TIL AVANGATE SOM ANGITT I KAPITTEL 12 - "MERKNAD".

DU HAR INGEN RETT TIL TILBAKEKALLING:

HVIS DU HAR PAKKET UT PROGRAMVAREN DIN.

HVIS BESTILLINGEN IKKE KAN RETURNERES PÅ GRUNN AV DENS NATUR, F.EKS. NEDLASTEDE PRODUKTER, ELLER ER SKREDDERSYDD SPESIELT TIL BESTILLINGEN DIN.

Hvis du bruker retten til tilbakekalling, er du forpliktet til å returnere de relevante produktene til Avangate, og Avangate vil betale tilbake forhåndsbetalingen din Hvis du ikke er i stand til å returnere produktene eller om de returnerte produktene er defekte, er du forpliktet til å betale en kompensasjon, lik verdiene av produktene pluss alle andre utgifter påført Avangate ved at det fulgte din tilbakekallingsrett. Hvis du har fått levert feil produkter, vil Avangate påta seg kostnadene med å returnere produktene uansett verdien på bestillingen din. Enhver kompensasjonsbetaling for skadde produkter må gjennomføres av deg innen 30 dager etter at du har kommet med din tilbakekallelseserklæring.

Produktet må returneres til Avangate-adressen som står på leveringsmerknaden som var lagt ved produktet.

RETTEN TIL TILBAKEKALLING OPPHØRER OM PRODUKTENE/TJENESTENE SOM BLE BESTILT AV DEG BEGYNNER MED AVTALEN DIN FØR DEN JURIDISKE PERIODEN GÅR UT (F.EKS. NEDLASTEDE PRODUKTER):

11. Autorisasjoner

Du har rett til på egen bekostning å anskaffe enhver lisens eller autorisasjon som er påkrevd av enhver juridisk myndighet til kjøp, levering eller bruk av produktene, og om nødvednig levere bevis til Avangate. Du skal være ansvarlig for alle utgifter eller krav påført Avangate hvis du ikke skaffer en slik lisens eller autorisasjoner Du er også ansvarlig for å følge lover for eksportkontroll og toll og reguleringer på området der du bestiller leveringen av eller bruker produktet.

12. Merknader

Enhver merknad eller enhver annen meddelelse gjort i forbindelse med kontrakten vår skal være skriftlig og betraktes som sendt på rett måte eller tilstrekkelig utstedt hvis den er sendt via vanlig post, faks eller e-post i henhold til kontaktdataene oppført på dette nettstedet for Avangate, og i henhold til dine nyeste kontaktdata sendt til Avangate. Enhver melding skal betraktes som sendt påfølgende arbeidsdag hvis den er sendt via faks eller e-post, og 3. arbeidsdag etter levering hvis den er sendt via vanlig post eller budservice.

13. Gjeldende lov

Alle disputter som oppstår på grunn av eller i forbindelse med kontrakten vår vil først bli løst på vennskapelig vis maksimalt innen 30 dager etter start. Hvis det ikke er mulig med vennskapelige forhandlinger, skal alle slike disputter avgjøres med loven og domstolene i henhold til den stedlige kompetansen til Avangate-kontoret, slik saken står.

14. Generelle betingelser

Bestemmelsene for disse vilkårene er atskilt og mangelen på gyldighet av enhver bestemmelse vil ikke påvirke noen som helst slags gyldighet til de andre bestemmelsene. Disse Betingelsene representerer den fritt uttrykte viljen og er de eneste betingelsene mellom Avangate og deg, mens alle tidligere Betingelser, skriftlige eller muntlige, ikke er obligatoriske, bortsett fra hvis de er inkludert i dette. Avangate reserverer seg retten til å endre de nåværende Betingelsene fra tid til annen mens det gir melding om viktige endringer på det nåværende nettstedet. Din kontinuerlige bestilling, lagt inn på dette nettstedet, etter at en slik meldig har blitt lagt ut, utgjør ditt samtykke til endringene. Du har ikke rett til å overføre eller tilskrive din rettighet og forpliktelse under disse Betingelsene til en tredjepart uten skriftlig tillatelse fra Avangate.

Top of page