Algemene voorwaarden

Gratis download

1. Reikwijdte
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verwerving van software en digitale content ("Producten") geleverd aan enige persoon of entiteit ("U") via deze website door Avangate ("AVANGATE"). ALS U EEN ORDER PLAATST OP DEZE WEBSITE GAAT U ACCOORD MET DEZE VOORWAARDEN.

2. Aanbod, order en aaanvaarding
Alle prijzen en omschrijvingen op deze website vormen geen onherroepelijk aanbod en kunnen ten alle tijde worden teruggetrokken of gewijzigd totdat Avangate B.V. or Avangate Inc. uw order heeft aanvaard. Avangate kan niet garanderen dat alle producten (inclusief download links, licentiesleutels, codes of back-up-CD's, hierna genoemd het (de) generieke product(en)) op voorraad zijn, maar zij spant zich in om te zorgen voor de beschikbaarheid van de producten. Avangate behoudt zich zonder verplichting het recht voor uw order niet te aanvaarden als zij niet in staat is deze te verwerken of uit te voeren. In een dergelijk geval betaalt Avangate de door u verrichte betaling voor dat product terug. Elke order die u Avangate plaatst, is een order om producten onder deze voorwaarden te kopen en is afhankelijk van de aanvaarding door Avangate. Avangates aanvaarding van uw order wordt van kracht en het contract is voltooid uitlevering van uw bestelling door Avangate. U verklaart hier dat alle informatie die u hebt verschaft het plaatsen van een order up-to-date en correct is zodat Avangate uw order kan uitvoeren. U bent verantwoordelijk voor het in stand - en up-to-date houden van uw account waar het de juistheid en compleetheid betreft en dat deze informatie en alle wachtwoorden niet onbevoegd kunnen worden gebruikt.

3. Prijzen en betalingen.
Te betalen prijzen voor de producten gelden op het moment van bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders verklaard of overeengekomen is. De prijzen worden aangegeven op de website, maar in geval van discrepantie is de uiteindelijk geldende prijs, de prijs die wordt aangegeven op de aanvaarding van uw opdracht door Avangate. Avangate behoudt zich het recht voor voorafgaand aan het aanvaarden van de order kortingen in te trekken en/of prijzen te wijzigen wegens kostenstijgingen waaronder (voorbeeld) materiaalkosten, levering, de toename of het opleggen van belastingen, accijnzen of heffingen en schommelingen in de wisselkoersen. Door programmeerfouten of foutieve gegevens op onze website kunnen prijzen onjuist zijn. Als de prijs onjuist is of in grote mate onder de handelsprijs zal Avangate gewoonlijk de order tegen die prijs uitvoeren, maar zij behoudt zich het recht voor om de prijs te corrigeren en het product aan u te verkopen tegen de juiste handelsprijs

Avangate zal u voor de levering van het product informeren over foutieve prijzen. In een dergelijk geval kunt u ervoor kiezen de order te laten uitvoeren, u accepteert dan de nieuwe voorwaarden en prijzen zoals door Avangate vermeld. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen in de op de website genoemde valuta

De plaatsen waarheen wij leveren worden vemeld op de website en tenzij anders aangegeven zijn de genoemde prijzen als volgt en u stemt er in toe deze te betalen:

exclusief verzendkosten of afleveringskosten aan het overeengekomen afleveringsadres.
exclusief BTW of enige andere belasting of accijnzen die de te betalen prijs moeten worden opgeteld (BTW is vermeld op de order),

Betaling wordt voorafgaand aan de levering verricht op de wijzen die op de website is aangegeven of op enige andere wijze zoals uitdrukkelijk met Avangate is overeengekomen. Avangate zal uw credit- of debitcard online debiteren, nadat de order is geplaatst en de creditcardgegevens aan Avangard zijn verschaft. Avangate behoudt zich het recht voor voorafgaand aan de acceptatie de credit- of debitcardbetalingen te controleren. In geval van niet-betaling kan Avangate een claim indienen de verkoper van de software die u hebt gekocht, zonder u hierover te informeren. Hierdoor kan de verkoper of Avangate de geleverde producten u opeisen.

4. Levering
Leveringsdata zoals aangegeven op de website, of orderaanvaarding, of waar dan ook, zijn slechts schattingen. Avangate is niet aansprakelijk in geval van vertraging maar zij spant zich in om een tijdige levering te verzekeren. Indien Avangate de producten niet kan leveren, wordt uw betaling op uw schriftelijke verzoek gerestitueerd.

Levering vindt plaats op een geldig door u opgegeven adres. U dient het leveringsadres op de aanvaarding van Avangate die u hebt ontvangen te controleren, en Avangate van fouten of omissies op de hoogte stellen. Avangate behoudt zich het recht voor u extra kosten in rekening te brengen voortvloeiende uit uw wijzingen van het leveringsadres nadat u een order hebt geplaatst.

Als u dit weigert of de door Avangate geleverde producten niet in ontvangst neemt, gaat het risico voor schade of verlies over op u en Avangate heeft (zonder aansprakelijkheid harerzijds) het recht op volledige betaling voor de geleverde producten en/of te leveren op elke daartoe geëigende wijze; en/of de producten voor uw risico op te slaan; u kunt echter aansprakelijk worden gehouden voor de betaling op vordering van Avangate van alle kosten voor de bewaring van het product en alle extra gemaakte kosten ten gevolge van een dergelijke weigering, of weigering om de levering te aanvaarden.

Avangate heeft het recht 30 dagen na de overeengekomen leveringsdatum naar eigen goeddunken over de goederen te beschikken. Als wij producten leveren via download, vormt elke download een afzonderlijke overeenkomst; en als u het product downloadt, hebt u niet het recht in geval van enig gebrek de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te herroepen of te annuleren. Het risico van verlies of beschadiging gaat over op u aflevering van de producten.

5. Voorwaarden software
Geleverde Softwareproducten wordt geleverd met een licentie (EULA) opgesteld door de producent/eigenaar van de software en met de producten gedistribueerd door Avangate. Dergelijk softwareproducten mogen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de EULA en mogen niet worden gekopieerd, vertaald, beschikbaar gesteld, gedistribueerd, gedisassembleerd, gedecompileerd, opgeslagen, onderwerp worden gemaakt van reverse engineering, of gecombineerd met andere software tenzij dit (i) wordt toegestaan door de EULA of (ii) dit rechtens uitdrukkelijk geoorloofd is. Technische vragen met betrekking tot het product worden beantwoord zoals aangegeven in de EULA

6. Aansprakelijkheid
Onder geen enkele omstandigheid en binnen geen enkele juridische interpretatie of anderszins is Avangate, of zijn de verkoop betrokken affiliate, aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, komende of gevolgschade.

Avangate of haar affiliates zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een essentiële niet-nakoming van de overeenkomst met opzet tot grove nalatigheid, maar dit blijft beperkt tot het schadebedrag en tot een maximum van ? 50.000,-- Deze beperkte aansprakelijkheid is toepasselijk op alle schadeclaims ongeacht de aard daarvan en blijft van kracht ongeacht de beëndiging van de overeenkomst. U vrijwaart Avangate tegen alle aanspraken, claims en kosten gemaakt ten laste van Avangate als een direct of indirect resultaat van het verkopen van producten of het verschaffen van diensten overeenkomstig uw specifieke gegevens welke een inbreuk of beweerde inbreuk vormen op de rechten van enige derde partij.

7. Beëindiging
Avangate kan de levering van producten opschorten of beëindigen in geval enige handeling met betrekking tot uw faillissement wordt verricht (overeenkomst of regeling met crediteuren. liquidatie) of wij menen dat u uw schulden niet kunt betalen. In deze gevallen kan Avangate ook uw order opzeggen middels een geschreven mededeling die u per e-mail of fax wordt toegestuurd.

8. Titel van producten
De titel van de producten gaat over van de vervaardiger/eigenaar op Avangate op het moment dat Avangate de order aanvaardt, en vervolgens op u op het moment dat volledige betaling van de order (inclusief rente of andere verschuldigde betalingen voor het product) door u is gedaan en geschreven op de bankrekening van Avangate. Totdat de betaling is verricht en het geld op de bankrekening van Avangate is geschreven, hebt u het (juridisch) bezit van de bestelde producten. Als u consument bent, mag u het/de product(en) niet doorverkopen. Als geen betaling is verricht, behoudt Avangate zich het recht voor dit/deze product(en) terug te nemen en dit/deze product(en) door te verkopen en u geeft hier Avangate of zijn vertegenwoordigers het onherroepelijk recht tot toegang van uw erf onder voorwaarde van voorafgaande mededeling.

9. Klachten
U dient levering van de producten die door Avangate zijn geleverd deze te controleren of zij in goede staat verkeren en uitsluitend kennelijke fouten en een gebrekkige levering te reclameren. Als u Avangate niet binnen 15 (vijftien) dagen na een dergelijk gebrek schriftelijk op de hoogte stelt, worden uw rechten met betrekking tot gebrekkige producten uitgesloten. Indien de levering is uitgevoerd door de vervaardiger/geautoriseerd dealer van het product, moet u aan deze uw klacht richten of aan Avangate die de klacht ter afhandeling aan zal doorsturen, deze afhandeling vindt plaats overeenkomstig het desbetreffende klachtenbeleid welke kan afwijken van het klachtenbeleid van Avangate.
Herroepen van de order (uitsluitend voor consumenten)

ALS CONSUMENT HEBT U EEN ''WETTELIJKE PERIODE" VAN 15 (VIJFTIEN) DAGEN TIJDENS WELKE U UW ORDER KUNT HERROEPEN OM WELKE REDEN DAN OOK, ZONDER OPGAVE VAN REDENEN, DOOR MIDDEL VAN EEN GESCHREVEN MEDEDELING AAN AVANGATE ZOALS GESPECIFICEERD IN ONDERDEEL 12 "MEDEDELING" U HEBT GEEN HERROEPINGSRECHT ALS U:

DE VERZEGELING VAN DE SOFTWARE HEBT VERBROKEN
ALS UW ORDER UIT ZIJN AARD NIET KAN WORDEN GERETOURNEERD V. GEDOWNLOADE PRODUCTEN, OF SPECIFIEK VERVAARDIGD IS VOLGENS UW ORDER.
Als u uw herroepingrecht uitoefent, moet u de betreffende producten retourneren aan Avangate en Avangate betaalt dan uw vooruitbetaling terug. Als u niet in staat bent om de producten te retourneren of als de geretourneerde producten defect zijn, dient u een vergoeding te betalen die gelijk is aan de waarde van de producten en andere kosten die door Avangate zijn gemaakt om aan uw herroepingsrecht te voldoen. Als aan u onjuiste producten zijn geleverd, draagt Avangate de kosten voor het retourneren van de producten, ongeacht de waarde van uw order. Alle betalingen wegens schadeloosstelling voor beschadigde producten moeten door u binnen 30 dagen nadat u hebt verklaard dat u wilt herroepen, worden gedaan.
Het product moet worden geretourneerd aan het adres dat op de afleveringsbon is vermeld die het product is meegestuurd

HET RECHT OP HERROEPING EINDIGT ALS DE DOOR U BESTELDE PRODUCTEN/SERVICES WORDEN GELEVERD OP HET MOMENT DAT U DE OVEREENKOMST AANGAAT, EN VOORDAT DE WETTELIJKE TERMIJN VERLOOPT. (V. DOOR HET DOWNLOADEN VAN PRODUCTEN).

VergunningenU bent verplicht om op uw kosten vergunningen of machtigingen te verkrijgen die door de wettelijke autoriteiten zijn vereist om de producten te kunnen kopen, te laten leveren of te gebruiken. Zonodig moet u bewijs hiervan overleggen aan Avangate. U ben aansprakelijk voor alle kosten of lasten die Avangate moet dragen indien u nalaat om een dergelijke vergunning of machtiging te verkrijgen. U bent ook aansprakelijk voor het handelen in overeenstemming met exportbepalingen en douane- en accijnswet- en regelgeving in het land waar u het product laat leveren of gebruikt.

12 Mededelingen
Mededelingen en andere vormen van communicatie in verband met onze overeenkomst worden schriftelijk gedaan en worden geacht naar behoren te zijn verzonden of verstrekt als deze per post, fax of e-mail worden verzonden in overeenstemming met de op de wegsite genoemde contractgegevens voor Avangate en in overeenstemming met uw laatste contactgegevens welke aan Avangate zijn medegedeeld. Mededelingen worden beschouwd te zijn verzonden op de volgende werkdag als deze per fax of e-mail zijn verzonden en de derde werkdag voorafgaand aan de levering als zij per post of koeriersdienst zijn verzonden.

13. Toepasselijk recht
Toepasbare wet Alle geschillen die voortkomen uit of verband hebben met ons contract worden in eerste instantie binnen 30 dagen na de begindatum vriendschappelijk opgelost. Als vriendschappelijke onderhandelingen mislukken, zullen geschillen juridisch opgelost worden in een door Avangate geselecteerde jurisdictie. 14. Algemene voorwaarden

De bepalingen van deze voorwaarden staan op zichzelf en de ongeldigheid van enige bepaling tast geenszins de geldigheid van andere bepalingen aan. Deze voorwaarden zijn in volledige vrijheid aanvaard en zij vormen de enige voorwaarden tussen Avangate en u. Enige voorafgaande voorwaarden schriftelijk of mondeling gedaan, zijn niet bindend behalve in die gevallen waarin zij hierin zijn opgenomen. Avangate behoudt zich het recht voor om de huidige voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en zal van substantiële wijzigingen mededeling doen op deze website. Nadat een dergelijke mededeling is gedaan accepteert u deze wijzigingen door uw order te plaatsen op deze website. U bent niet bevoegd om uw rechten en verplichtingen ingevolge deze voorwaarden over te dragen of toe te wijzen aan een derde zonder de schriftelijke toestemming van Avangate.

Top of page