Zasady i Warunki

Pobierz DLL Suite

Ostatnia aktualizacja: Czerwiec, 20 09

1. Zakres

Niniejsze warunki odnoszą się do zakupu oprogramowania i materiałów cyfrowych ("Produkty") sprzedawanych jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi ("Kupujący") na tej witrynie internetowej przez Avangate BV lub jego podmioty stowarzyszone ("Avangate"). ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

2. Oferta, zamówienie i akceptacja

Wszystkie ceny i opisy znajdujące się na tej witrynie internetowej nie stanowią oferty i mogą zostać wycofane lub zmodyfikowane w każdym momencie przed akceptacją zamówienia przez Avangate. Avangate nie może zagwarantować, że wszystkie Produkty (w tym linki do pobrania, klucze licencyjne, kody lub zapasowe płyty CD, zwane dalej ogólnie produktem/produktami) są dostępne, ale dołoży wszelkich starań, by je zapewnić.

Avangate bez ponoszenia odpowiedzialności zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia, jeśli nie jest w stanie go przetworzyć lub zrealizować. W takim wypadku Avangate zwróci wszelkie wcześniej dokonane opłaty za dany produkt. Jakiekolwiek zamówienie złożone przez Kupującego w Avangate stanowi ofertę zakupu produktów na niniejszych warunkach i podlega akceptacji Avangate. Akceptacja zamówienia przez Avangate nabiera mocy prawnej a umowa zostaje zawarta w momencie dostarczenia zamówienia przez Avangate. Kupujący oświadcza, że wszystkie i wszelkie informacje udostępnione przez Kupującego podczas składania zamówienia są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, by zrealizowanie zamówienia przez Avangate było możlwie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prowadzenie i aktualizację informacji dotyczących konta Kupującego pod kątem poprawności i kompletności oraz przechowywanie takich informacji i haseł w miejscu chronionym przed nieupoważnionym dostępem.

3. Cena i płatność

Ceny produktów to ceny obowiązujące w momencie otrzymania zamówienia, chyba że wyraźnie zostało ustalone lub zastrzeżone inaczej. Ceny zostaną wyświetlone na witrynie internetowej, ale w przypadku jakichkolwiek niejasności, ostateczna i właściwa cena to cena podana przez Avangate na akceptacji zamówienia.

Avangate zastrzega sobie prawo do wycofania rabatów lub zmiany cen przed akceptacją zamówienia, uwzględniając wzrost kosztów w tym (bez ograniczeń) kosztów materiałów, dostawy, zwiększenie lub nałożenie jakiegokolwiek podatku, cła lub innych opłat oraz wszelkie wahania w kursach walut. Błędy programowe lub błędy danych na naszej witrynie internetowej mogą prowadzić do błędów w cenach. Jeśli cena jest błędna lub znacznie niższa niż cena rynkowa, w większości przypadków Avangate będzie honorować zamówienia, ale zastrzega sobie prawo do skorygowania ceny i oferty oraz sprzedania produktu po właściwej cenie rynkowej.

Avangate powiadomi Kupującego o wszelkich błędach w cenach przed dostarczeniem produktu. Wówczas, jeśli Kupujący zdecyduje się na kontynuowanie zamówienia, oznacza to, że Kupujący akceptuje nowe warunki i ceny zgodnie z powiadomieniem Avangate. Ceny (chyba że stwierdzono inaczej) są w walucie podanej na witrynie internetowej.

Miejsca, do których prowadzimy dostawę zostały wymienione na witrynie internetowej. Do podanych cen odnoszą się następujące stwierdzenia, a Kupujący wraża zgodę na ich zapłacenie, chyba że ustalono inaczej:

nie zawierają kosztów wysyłki lub przewozu do ustalonego miejsca dostawy

nie zawierają podatku VAT ani żadnego innego podatku lub cła, które należy dodać do ceny (VAT zostanie pokazany za zamówieniu);

Płatności należy dokonać przed dostawą oraz z wykorzystaniem metod wskazanych na witrynie internetowej lub inną metodą, którą wyraźnie zaakceptuje Avangate. Avangate obciąży karty kredytowe lub debetowe online po złożeniu zamówienia i udostępnieniu Avangate danych karty kredytowej. Avangate zastrzega sobie prawo do zweryfikowania płatności kartą kredytową lub debetową przed akceptacją. W przypadku braku płatności Avangate może przekazać roszczenie sprzedawcy zakupionego przez Kupującego oprogramowania bez dodatkowej informacji do Kupującego. W rezultacie sprzedawca lub Avangate mogą żądać zwrotu dostarczonych Kupującemu Produktów.

4. Dostawa

Terminy dostaw określone na witrynie internetowej, w akceptacji zamówienia lub gdziekolwiek indziej są tylko szacunkowe. Avangate nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia, ale dołoży wszelkich starań, by dostawa była na czas. Jeśli Avangate nie będzie w stanie dostarczyć produktów, płatność zostanie zwrócona na pisemną prośbę Kupującego.

Produkty zostaną dostarczone na adres podany przez Kupującego. Należy sprawdzić, czy adres dostawy widniejący na akceptacji Avangate jest poprawny i natychmiast poinformować Avangate o ewentualnych błędach i pominięciach. Avangate zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat na poczet dodatkowych kosztów wynikających ze zmian dokonanych przez Kupującego w adresie dostawy po wysłaniu zamówienia.

Jeśli Kupujący odmówi przyjęcia lub nie odbierze produktów dostarczonych przez Avangate, ryzyko straty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego, a Avangate (nie ponosząc żadnej odpowiedzialności) będzie mieć prawo do pełnej płatności za doręczone produkty i/lub do dostarczenia produktów w każdy możliwy stosowny sposób i/lub do przechowania produktów na ryzyko Kupującego, ale Kupujący może być zobowiązany do pokrycia na żądanie Avangate wszystkich kosztów przechowywania produktu i wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w rezultacie takiej odmowy lub nie odebrania przesyłki.

Avangate będzie upoważniony po 30 dniach od ustalonej daty dostawy do pozbycia się produktów w sposób uznany przez siebie za właściwy. Jeśli dostarczamy produkty w formie linków do pobrania, każde pobranie produktu stanowi oddzielną umowę, i jeśli Kupujący pobrał Produkt, nie jest upoważniony do unieważnienia lub anulowania całości lub części umowy w razie jakiejkolwiek wady. Ryzyko straty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego w momencie dostarczenia produktów.

5. Warunki oprogramowania

Dostarczane Produkty Oprogramowania są wytworzone przez producenta/właściela oprogramowania lub zawierają licencję użytkownika (EULA) sporządzoną przez producenta/właściciela oprogramowania i są dystrybuowane razem z Produktami przez Avangate. Produkty Oprogramowania mogą być używane wylącznie zgodnie z licencją EULA i nie mogą być kopiowane, dostosowywane, tłumaczone, udostępniane, dystrybuowane, zmieniane, modyfikowane, deasemblowane, dekompilowane, zapisywane, nie można dokonywać inżynierii wstecznej, ani łączyć z innym oprogramowaniem, chyba że (i) jest to dozwolone w ramach EULA, lub (ii) wyraźnie dozwolone na mocy obowiązującego prawa. Wszelkie problemy techniczne dotyczące produktu można rozwiązywać zgodnie z instrukcjami w EULA.

6. Odpowiedzialność

W żadnych okolicznościach ani według żadnej podstawy prawnej, z tytułu odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej, Avangate lub podmioty stowarzyszone biorące udział w sprzedaży produktów nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, szczególne, uboczne lub wtórne szkody.

Avangate lub podmioty stowarzyszone będą ponosić odpowiedzialność za szkody spowodowane przez celowe naruszenie istotnych zobowiązań umownych lub poważne zaniedbanie, ale ograniczoną do kwoty odszkodowania i do maksymalnie 50 000 euro. To ograniczenie odpowiedzialności odnosi się do wszystkich roszczeń z tytułu szkód bez względu na ich charakter i pozostaje w mocy pomimo rozwiązania umowy. Kupujący uwalnia Avangate z odpowiedzialności z tytułu zobowiązań, roszczeń i kosztów poniesionych przez lub nałożonych na Avangate jako pośredni lub bezpośredni rezultat sprzedaży produktów lub świadczenia usług z uwzględnieniem szczegółowych danych Kupującego powodujących naruszenie lub domniemane naruszenie jakichkolwiek praw własności jakiejkolwiek strony trzeciej.

7. Rozwiązanie umowy

Avangate może zawiesić lub przerwać dostawę produktów w przypadku wykonania przez Kupującego jakiejkolwiek czynności, która implikuje upadłość (np. układ z wierzycielami, likwidacja) lub jeśli mamy przekonanie, że Kupujący nie jest w stanie spłacić swoich długów. Avangate może również w tych przypadkach wypowiedzieć zamówienie Kupującego za pisemnym powiadomieniem wysłanym pocztą elektroniczną lub faksem.

8. Prawo własności produktów

Prawo własności Produktów zostanie przeniesione z producenta/właściciela na Avangate w momencie zaakceptowania przez Avangate zamówienia Kupującego, a następnie na Kupującego w momencie dokonania całkowitej zapłaty za zamówienie (w tym odsetki lub inne opłaty należne za Produkt) i wpłynięcia należności na konto bankowe Avangate.

Do momentu dokonania płatności i wpłynięcia należności na konto bankowe Avangate Kupujący wejdzie w posiadanie zamówionych Produktów. Jeśli Kupujący jest klientem, nie może odsprzedać Produktów. W przypadku niedokonania płatności, Avangate zastrzega sobie prawo do odzyskania i ponownej sprzedaży Produktów, a Kupujący niniejszym udziela Avangate lub jego przedstawicielom nieodwołalnego prawa do wejścia na swój teren, pod warunkiem wystosowania wcześniejszego powiadomienia.

9. Reklamacje

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia Produktów dostarczonych przez Avangate w momencie ich odbioru oraz zweryfikowania ich stanu, zgodności z opisem i kompletności tylko w odniesieniu do widocznych usterek i braków w dostawie. Jeśli Kupujący nie powiadomi Avangate o takich defektach na piśmie w ciągu 15 (piętnastu) dni, prawa Kupującego wynikające z wadliwych produktów lub niepełnych dostaw tracą ważność. Jeśli dostawa dokonywana jest przez producenta/Autoryzowanego Sprzedawcę produktu, Kupujący wystosuje reklamację do niego lub do Avangate, który przekaże mu reklamację, w celu wyjaśnienia, zgodnie z mającą zastosowanie odpowiednią polityką dotyczącą reklamacji, która może różnić się od polityki reklamacji Avangate.

10. Unieważnienie zamówienia (tylko dla klientów)

JAKO KLIENT KUPUJĄCY BĘDZIE UPOWAŻNIONY DO "PRAWNEGO OKRESU" 15 DNI (PIĘTNASTU), W KTÓRYM MOŻE UNIEWAŻNIĆ ZAMÓWIENIE Z DOWOLNEGO POWODU ZA WYSTOSOWANIEM PISEMNEGO POWIADOMIENIA DO AVANGATE JAK OKREŚLONO W ROZDZIALE 12 - "POWIADOMIENIE".

KUPUJĄCY NIE MA PRAWA DO UNIEWAŻNIENIA:

JEŚLI ROZPAKOWAŁ OPROGRAMOWANIE.

JEŚLI ZAMÓWIENIE NIE MOŻE ZOSTAĆ ZWRÓCONE ZE WZGLĘDU NA SWÓJ CHARAKTER, NP. PRODUKTY DO POBRANIA, LUB ZOSTAŁO INDYWIDUALNIE DOPASOWANE DO POTRZEB KUPUJĄCEGO.

Jeśli Kupujący skorzysta z prawa do unieważnienia, zwróci odpowiednie produkty Avangate, a Avangate zwróci dokonaną płatność. Jeśli Kupujący nie jest w stanie zwrócić produktów lub jeśli zwrócone produkty są wadliwe, Kupujący zapłaci odszkodowanie w kwocie równej wartości produktów powiększonej o wszelkie inne koszty poniesione przez Avangate z tytułu egzekwowania prawa Kupującego do unieważnienia. Jeśli do Kupującego zostały dostarczone niewłaściwe produkty, Avangate poniesie koszt zwrotu produktów bez względu na wartość zamówienia. Jakiekolwiek odszkodowanie za uszkodzone produkty musi zostać zapłacone przez Kupującego w ciągu 30 dni po dostarczeniu przez niego oświadczenia o unieważnieniu.

Produkt musi zostać zwrócony na adres Avangate podany w dowodzie wydania dostawy doręczony wraz z produktem.

PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA WYGASA, JEŚLI PRODUKTY/USŁUGI ZAMÓWIONE PRZEZ KUPUJĄCEGO ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ZA ZGODĄ KUPUJĄCEGO PRZED KOŃCEM PRAWNEGO OKRESU (NP. POBIERANIE PRODUKTÓW).

11. Upoważnienia

Kupujący jest zobowiązany do uzyskania na własny koszt licencji lub upoważnień wymaganych przez jakikolwiek organ prawny w celu nabycia, dostarczenia lub użytkowania produktów i, jeśli to konieczne, zaprezentowania dowodu Avangate. Kupujący będzie odpowiedzialny za wszelkie wydatki lub koszty poniesione przez Avangate na skutek braku takiej licencji lub upoważnień. Kupujący jest również odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących kontroli eksportowej i opłat celnych i uregulowań na terytorium dostawy lub użytkowania Produktu.

12. Powiadomienia

Wszelkie powiadomienia lub jakakolwiek komunikacja prowadzona w związku z naszą umową będzie mieć formę pisemną i jest uważana za doręczoną lub właściwie wystosowaną, jeśli jest wysłana pocztą, faksem lub e-mailem zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na tej witrynie internetowej w odniesieniu do Avangate oraz zgodnie z najnowszymi danymi kontaktowymi Kupującego udostępnionymi Avangate. Wszelkie powiadomienia będą uważane za wysłane następnego dnia roboczego, jeśli zostały wysłane faksem lub e-mailem oraz trzeciego dnia roboczego od dostarczenia, jeśli zostały wysłane pocztą lub kurierem.

13. Prawo właściwe

Wszystkie i wszelkie spory wynikające z naszej umowy lub w związku z nią będą rozwiązywane polubownie w ciągu maksymalnie 30 dni od ich rozpoczęcia. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spory będą rozstrzygane na mocy prawa i przez sądy podlegające jurysdykcji właściwej dla siedziby Avangate, w zależności od przypadku.

14. Warunki ogólne

Postanowienia niniejszych Warunków są rozdzielne i nieważność jakiegokolwiek postanowienia nie będzie mieć żadnego wpływu na ważność pozostałych postanowień. Niniejsze Warunki odzwierciedlają swobodnie wyrażoną wolę i stanowią jedyne Warunki pomiędzy Avangate a Kupującym, a jakiekolwiek wcześniejsze Warunki, pisemne lub ustne, nie są obowiązujące, za wyjątkiem, jeśli stanowią część niniejszych Warunków. Avangate zastrzega sobie prawo do zmiany obecnych Warunków od czasu do czasu, kiedy umieści powiadomienie o istotnych zmianach na niniejszej witrynie internetowej. Zamówienie złożone przez Kupującego na niniejszej witrynie internetowej po zamieszczeniu takiego powiadomienia oznacza akceptację zmian przez Kupującego. Kupujący nie jest upoważniony do przekazania lub scedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na stronę trzecią bez pisemnej zgody Avangate.

Top of page