จัดการโปรไฟล์ของคุณ

ดาวน์โหลดฟรี

 • 1. ขอบเขต
  ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับการซื้อซอฟต์แวร์และข้อมูลทางตัวเลข ("สินค้า") ที่ขายให้กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ("คุณ") ผ่านทางเว็บไซต์นี้โดย Avangate BV หรือบริษัทในเครือของ Avangate ("Avangate") หากคุณสั่งซื้อในเว็บไซต์นี้ คุณได้ตกลงในข้อกำหนดเหล่านี้
 • 2. การเสนอ การสั่งซื้อและการยอมรับ
  ราคาและคำอธิบายทั้งหมดที่ระบุในเว็บไซต์นี้ไม่ก่อให้เกิดการเสนอและสามารถเพิกถอนหรือปรับเปลี่ยนในเวลาใดๆ ก็ตามก่อนที่ Avangate จะยอมรับการสั่งซื้อของคุณ Avangate ไม่รับประกันว่าสินค้าทั้งหมด (รวมถึงลิงค์ดาวน์โหลด รหัสอนุญาต รหัสหรือแผ่นซีดีสำรองต่างๆ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าสินค้าทั่วไป) จะอยู่ในคลังสินค้า แต่จะดำเนินการอย่างดีที่สุดให้มีสินค้าพร้อมขาย

  Avangate สงวนสิทธิ์โดยจะไม่รับผิดใดๆ ในการปฏิเสธการสั่งซื้อของคุณหากไม่สามารถดำเนินการได้หรือทำให้สำเร็จได้ตามการสั่งซื้อ ในกรณีดังกล่าว Avangate จะคืนเงินที่คุณชำระมาแล้วสำหรับสินค้านั้น การสั่งซื้อใดๆ ที่คุณส่งให้แก่ Avangate ถือเป็นคำเสนอซื้อสินค้าตามเงื่อนไขเหล่านี้และอยู่ภายใต้การยอมรับของ Avangate การยอมรับของ Avangate ในการสั่งซื้อของคุณจะมีผลบังคับใช้และจะถือว่าได้ทำสัญญากันขึ้นเมื่อ Avangate ได้นำส่งคำสั่งซื้อของคุณแล้ว คุณแถลงว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เมื่อสั่งซื้อเป็นข้อมูลปัจจุบันและเป็นความจริงในสาระสำคัญเพื่อให้ Avangate ดำเนินการตามการสั่งซื้อคุณของคุณได้ คุณต้องรับผิดชอบในการเก็บและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วนและต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวและรหัสสำหรับความปลอดภัยใดๆ เพื่อไม่ให้มีการลอบใช้ได้
 • 3. ราคาและการชำระ
  ราคาสำหรับสินค้าได้แก่ราคา ณ เวลาที่ได้รับคำสั่งซื้อเว้นแต่จะตกลงหรือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยแจ้งชัด จะมีการระบุราคาไว้ในเว็บไซต์ แต่ในกรณีที่มีการขัดแย้ง ให้ราคาที่ถูกต้องได้แก่ราคาที่แจ้งไปยังคุณในการยอมรับการสั่งซื้อของ Avangate

  Avangate สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนส่วนลดใดๆ และหรือเปลี่ยนแปลงราคาก่อนการยอมรับการสั่งซื้อเพื่อคำนึงถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึง (โดยไม่จำกัดเฉพาะ) ต้นทุนทางวัสดุและการจัดส่งใดๆ การเพิ่มขึ้นหรือการเรียกเก็บภาษี อากรหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด และการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ความบกพร่องในโปรแกรมหรือข้อมูลในเว็บไซต์ของเราอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในราคาได้ ในกรณีที่ราคาไม่ถูกต้องหรือน้อยกว่าราคาตลาดอย่างมาก โดยทั่วไปแล้ว Avangate จะรับการสั่งซื้อ แต่จะสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาให้ถูกต้องและจะเสนอขายสินค้าแก่คุณในราคาตลาดที่ถูกต้อง

  Avangate จะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อผิดพลาดในราคาก่อนส่งมอบสินค้า ในกรณีดังกล่าว หากคุณเลือกที่จะทำการสั่งซื้อต่อไป จะถือว่าคุณได้ยอมรับในเงื่อนไขและราคาใหม่ตามที่ Avangate แจ้ง ราคา (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) เป็นไปตามสกุลเงินที่ระบุในเว็บไซต์

  สถานที่ที่เราจะส่งมอบได้ระบุไว้ในเว็บไซต์และราคาที่กำหนดได้แก่ราคาดังต่อไปนี้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และคุณได้ตกลงที่จะชำระเงินดังกล่าว:

  ไม่รวมค่าจัดส่งหรือการส่งมอบไปยังสถานที่ที่ตกลง

  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหรืออากรอื่นใดที่ต้องรวมอยู่ในราคาที่ต้องชำระ (จะแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มในคำสั่งซื้อ)

  ต้องชำระเงินก่อนส่งมอบสินค้าตามวิธีที่ระบุในเว็บไซต์หรือวิธีอื่นใดที่Avangate ได้ตกลงอย่างแจ้งชัด Avangate จะเรียกเก็บเงินตามบัตรเครดิตหรือเดบิตทางออนไลน์ภายหลังจากได้มีการสั่งซื้อแล้วและได้มีการให้ข้อมูลทางบัตรเครดิตให้แก่ Avangate แล้ว Avangate สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการชำระเงินโดยบัตรเครดิตหรือเดบิตก่อนยอมรับการสั่งซื้อ ในกรณีที่ไม่ชำระเงิน Avangate สามารถส่งข้อเรียกร้องไปยังผู้ขายสินค้าซอฟต์แวร์ที่คุณซื้อโดยมิจำต้องบอกกล่าวเพิ่มเติมแก่คุณ จากนั้น ผู้ขายหรือ Avangate สามารถเรียกร้องสินค้าที่ส่งมอบไปแล้วคืนจากคุณได้
 • 4. การส่งมอบ
  วันที่ส่งมอบที่ระบุในเว็บไซต์ที่อยู่ในการยอมรับการสั่งซื้อหรือที่ใดก็ตามเป็นเพียงวันที่ประมาณการเท่านั้น Avangate จะไม่รับผิดในความล่าช้าแต่จะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้ตรงเวลา ในกรณีที่ Avangate ไม่สามารถส่งมอบสินค้า คุณจะได้รับเงินคืนเมื่อได้ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร

  จะทำการส่งมอบไปยังที่อยู่ที่ถูกต้องตามที่คุณระบุ คุณต้องตรวจสอบที่อยู่ในการรับสินค้าที่ระบุในการยอมรับของ Avangate ที่ส่งมอบให้คุณและต้องแจ้งให้ Avangate ทราบทันทีเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือข้อมูลตกหล่น Avangate สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากคุณอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการจัดส่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อแล้ว

  หากคุณปฏิเสธหรือไม่สามารถรับสินค้าที่ส่งมอบโดย Avangate ความเสี่ยงในความสูญเสียหรือความเสียหายจะตกอยู่กับคุณ และ Avangate (โดยไม่มีความรับผิดใดๆ) จะมีสิทธิได้รับชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าที่ส่งมอบและหรือทำการส่งมอบโดยวิธีอื่นที่เหมาะสมและหรือเก็บรักษาสินค้าไว้โดยที่คุณเป็นผู้รับความเสี่ยง แต่คุณอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการเก็บรักษาสินค้าและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการปฏิเสธหรือการไม่สามารถรับสินค้าตามที่ Avangate เรียกร้อง

  Avangate มีสิทธิจำหน่ายสินค้าตามวิธีที่ตนกำหนดภายหลังจากครบกำหนด 30 วันหลังจากวันที่ตกลงส่งมอบสินค้า หากเรานำส่งสินค้าโดยวิธีดาวน์โหลด การดาวน์โหลดสินค้าแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดสัญญาขึ้นต่างหากและหากคุณดาวน์โหลดสินค้า คุณจะไม่มีสิทธิเพิกถอนหรือยกเลิกสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่มีข้อบกพร่องใดๆ ความเสี่ยงในความสูญเสียหรือเสียหายจะตกแก่คุณในเวลาที่ส่งมอบสินค้า
 • 5. เงื่อนไขของซอฟต์แวร์
  สินค้าซอฟต์แวร์ที่ขายมีหรือได้รวมใบอนุญาต (EULA) ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ผลิต/เจ้าของซอฟต์แวร์และจัดจำหน่ายควบคู่ไปกับสินค้าโดย Avangate สินค้าซอฟต์แวร์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ EULA เท่านั้นและไม่สามารถทำสำเนา เปลี่ยนแปลง แปล ทำให้มีขึ้น แจกจ่าย ผันแปร ปรับปรุง แยกส่วน ย้อนกระบวนการ บันทึก ทำการแยกส่วนเพื่อลอกเลียน หรือรวมกับซอฟต์แวร์อื่น เว้นแต่ (i) ได้รับอนุญาตโดย EULA หรือ (ii) กฎหมายอนุญาตไว้อย่างแจ้งชัด อาจมีคำถามทางเทคนิคใดๆ เกี่ยวกับสินค้าตามที่ระบุไว้ใน EULA
 • 6. ความรับผิด
  Avangate หรือบริษัทในเครือของ Avangate ที่มีส่วนร่วมในการขายสินค้าจะไม่รับผิดในความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายตรงหน้าหรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามและไม่ว่าตามทฤษฎีทางกฎหมาย การละเมิด สัญญาหรือโดยประการอื่นใด

  Avangate หรือบริษัทในเครือจะรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดภาระผูกพันทางสัญญาอย่างมีนัยสำคัญโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่จะจำกัดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกิน 50.000 ยูโร ข้อจำกัดความรับผิดนี้ใช้กับการเรียกร้องความเสียหายทั้งหมดไม่ว่าจะมีลักษณะเช่นไรและจะมีผลบังคับต่อไปแม้ว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง คุณต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ Avangate สำหรับความรับผิด ข้อเรียกร้องและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือมีต่อ Avangate อันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการขายสินค้าหรือการให้บริการต่อคุณเป็นการเฉพาะอันก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในกรรมสิทธิของบุคคลใดๆ
 • 7. การสิ้นสุด
  Avangate สามารถระงับหรือหยุดการส่งมอบสินค้าในกรณีที่คุณกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการล้มละลาย (เช่น ทำการตกลงยินยอมกับเจ้าหนี้ ชำระบัญชีเลิกกิจการ) หรือหากเราเชื่อว่าคุณไม่สามารถชำระหนี้สินของคุณได้ ในกรณีนี้ Avangate สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณโดยแจ้งเป็นหนังสือต่อคุณทางอีเมลหรือโทรสารได้เช่นกัน
 • 8. กรรมสิทธิ์ในสินค้า
  กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะส่งผ่านจากผู้ผลิต/เจ้าของมายัง Avangate ณ เวลาที่ Avangate อนุมัติการสั่งซื้อของคุณ และจะส่งต่อไปยังคุณ ณ เวลาที่คุณชำระเงินตามจำนวนราคาที่สั่งซื้อเต็มจำนวน (รวมถึงดอกเบี้ยหรือเงินที่ต้องชำระอื่นๆ สำหรับสินค้านั้น) และเงินได้เข้าไปยังบัญชีธนาคารของ Avangateแล้ว

  Until the payment is made and the money enters into Avangate bank account, you shall have possession of the ordered Products. หากคุณเป็นผู้บริโภค คุณจะต้องไม่ขายต่อสินค้า ในกรณีที่ไม่ชำระเงิน Avangate สงวนสิทธิ์ในการกลับเข้าครอบครองและขายต่อซึ่งสินค้าใดๆ และคุณตกลงให้ Avangate หรือตัวแทนของ Avangate มีสิทธิอย่างเพิกถอนไม่ได้ในการเข้าไปยังสถานที่ของคุณเมื่อมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
 • 9. ข้อร้องเรียน
  คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้าที่นำส่งจาก Avangate เมื่อมีการส่งมอบและต้องตรวจสอบความถูกต้องในสภาพของสินค้า ความสอดคล้องกับลักษณะของสินค้าและความเรียบร้อยเฉพาะข้อบกพร่องที่เห็นได้แจ้งชัดและสิ่งที่ตกหล่นไปจากการส่งมอบเท่านั้น หากคุณไม่แจ้ง Avangate ถึงความบกพร่องดังกล่าวเป็นหนังสือภายใน 15 (สิบห้า) วัน คุณจะไม่มีสิทธิเกี่ยวกับสินค้าที่บกพร่องหรือสินค้าตกหล่นต่อไป ในกรณีที่ผู้ผลิต/ผู้ขายที่ได้รับอนุญาตสำหรับสินค้าเป็นผู้ส่งมอบ คุณต้องแจ้งข้อร้องเรียนต่อบุคคลดังกล่าวหรือต่อ Avangate ซึ่งจะส่งต่อข้อร้องเรียนของคุณไปยังบุคคลดังกล่าวเพื่อทำการแก้ไขตามนโยบายการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจแตกต่างจากนโยบายการร้องเรียนของ Avangate
 • 10. การเพิกถอนคำสั่งซื้อ (สำหรับผู้บริโภคเท่านั้น)
  คุณจะมีระยะเวลา "ตามกฎหมาย" ในฐานะที่เป็นผู้บริโภค 15 (สิบห้า) วัน ในการเพิกถอนการสั่งซื้อของคุณไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง Avangate ตามที่ระบุในบทที่ 12 – "การบอกกล่าว"

  คุณไม่มีสิทธิเพิกถอน:

  ในกรณีที่คุณเปิดบรรจุภัณฑ์ของซอฟต์แวร์แล้ว

  ในกรณีที่การสั่งซื้อของคุณไม่สามารถส่งคืนได้เนื่องจากลักษณะของการสั่งซื้อ เช่น สินค้าดาวน์โหลด หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นตามคำสั่งของคุณโดยเฉพาะ

  หากคุณใช้สิทธิเพิกถอน คุณจะต้องส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องคืนให้แก่Avangate และ Avangate จะชดใช้เงินที่คุณออกไปก่อน หากคุณไม่สามารถคืนสินค้าหรือหากสินค้าที่ส่งคืนมีความชำรุด คุณจะต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าของสินค้าบวกด้วยค่าใช้จ่ายใดๆ ที่Avangate ออกไปเพื่อปฏิบัติตามสิทธิในการเพิกถอนของคุณ ในกรณีที่มีการส่งสินค้าผิดให้แก่คุณ Avangate จะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าไม่ว่าจะมีมูลค่าการสั่งซื้อเท่าใดก็ตาม คุณจะต้องชำระค่าเสียหายใดๆ ก็ตามสำหรับความเสียหายต่อสินค้าภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่คุณได้แจ้งการเพิกถอน

  จะต้องส่งคืนสินค้าไปยังที่อยู่ของ Avangate ตามที่ระบุในใบส่งมอบที่ส่งไปพร้อมกับสินค้า

  สิทธิในการเพิกถอนจะสิ้นสุดลงหากสินค้า/การบริการที่คุณสั่งซื้อได้เริ่มต้นไปตามการตกลงของคุณก่อนที่ระยะเวลาตามกฎหมายจะสิ้นสุดลง (เช่น การดาวน์โหลดสินค้า)
 • 11. การอนุญาต
  คุณมีหน้าที่จัดหาใบอนุญาตหรือได้รับการอนุญาตที่จำเป็นตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมายใดๆ กำหนดสำหรับการได้มา ส่งมอบหรือใช้สินค้าด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง และต้องแสดงหลักฐานให้แก่ Avangateหากจำเป็น คุณจะต้องรับผิดสำหรับค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่มีขึ้นต่อAvangate อันเกิดขึ้นจากการที่คุณไม่มีใบอนุญาตหรือได้รับการอนุญาตดังกล่าว คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกและอากรศุลกากรในเขตประเทศที่คุณสั่งให้ส่งมอบหรือใช้สินค้า
 • 12. คำบอกกล่าว
  การแจ้งหรือการสื่อสารอื่นใดที่ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญาของเราจะต้องกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและจะถือว่าส่งมอบอย่างสมบูรณ์หรือออกให้อย่างเพียงพอหากส่งทางไปรษณีย์ โทรสารหรืออีเมลตามที่อยู่ที่ระบุในเว็บไซต์นี้ในกรณีส่งไปยัง Avangate และตามที่อยู่ที่คุณแจ้งไว้ล่าสุดกับAvangate การแจ้งใดๆ จะถือว่าได้ส่งมอบแล้วในวันทำการถัดไปหากส่งโดยทางโทรสารหรืออีเมล และในวันทำการที่ 3 นับจากวันส่งหากส่งทางไปรษณีย์หรือโดยบริการจัดส่ง
 • 13. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  ข้อพิพาทใดๆ ทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาของเราจะต้องยุติลงโดยฉันทามติเป็นอันดับแรกภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันเริ่มต้น หากการเจรจาระงับข้อพิพาทอย่างปรองดองไม่เป็นผลสำเร็จ ให้ระงับข้อพิพาทโดยกฎหมายและศาลที่มีเขตอำนาจเหนือสำนักงานของ Avangateแล้วแต่กรณี
 • 14. ข้อกำหนดทั่วไป
  ข้อปฏิบัติต่างๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้เป็นส่วนแยกกันและการไม่มีผลบังคับใช้ของข้อปฏิบัติใดๆ จะไม่กระทบกระเทือนต่อการมีผลบังคับใช้ของข้อปฏิบัติอื่น ข้อกำหนดเหล่านี้แสดงถึงความตั้งใจอย่างแจ้งชัดโดยไม่มีการบังคับใดๆ และเป็นข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวระหว่าง Avangate และคุณ โดยที่ข้อกำหนดใดๆ ก่อนหน้าไม่ว่าโดยลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาไม่ถือเป็นข้อผูกพันเว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในที่นี้ Avangate สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดปัจจุบันได้เป็นครั้งคราวโดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญลงในเว็บไซต์ การสั่งซื้อต่อไปของคุณในเว็บไซต์นี้ภายหลังจากที่มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเว็บไซต์แล้วก่อให้เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณไม่มีสิทธิโอนหรือโอนสิทธิและหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังบุคคลอื่นโดยมิได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Avangate
 • Top of page